Download filezillafor windows
Mechatronika és Járműtechnikai Intézet Tel.: (06-1)-666-5322, ill. (06-1)-666-5468

1. Bevezető

A Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet - jogelődjei a Gép- és Gépszerkezettan Tanszék (1969-1987), a Gép- és Rendszertechnikai Intézet (1987-1990), a Gépészeti és Rendszertechnikai Tanszék (1990-2000), a Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet (2000-2007), a Mechatronika és Autótechnika Intézet (2008-2015) a Bánki Donát Főiskola megalakulása óta működik.
Az intézet 1992-től a gépészmérnöki szak autótechnika szakirányának, 2005 szeptembere óta a Mechatronika Szak (BSc, majd később az MSc) gondozója.
Az intézet három szakcsoportba: a Matematikai és Informatikai, a Gépészeti, és a Mechatronikai szakcsoportba szervezve végzi oktatási és kutatási munkáját. Az elmúlt évtizedek tudatos humánpolitikai munkája következtében fiatal tehetséges munkatársak belépésével a fő hangsúlyt a minőség javítására helyeztük.

Az intézet oktató munkájában és kutató-fejlesztő tevékenysé-gében nagyon fontos szerep jutott a laboratóriumoknak. Az elmúlt évtizedben az intézet ezen a területen hatalmas munkát végzett. A laboratóriumok két csoportban helyezkednek el.

- a villamos labor még 1969-ben készült, a Felsőfokú Technikum oktatási igényeihez igazodva, akkori mérték szerint korszerűnek ítélhető kivitelben;
- a géplabor 1974-ben került a mai helyére, technikai színvonalát tekintve messze elmaradva a követelményektől.

Azóta ezeken a helyeken a mai BSc képzés követelményinek megfelelő informatikai, pneumatikai hő-, energetikai, áramlástechnikai, műszaki diagnosztikai (robot-vizsgáló), méréstechnikai, villamos gépek, mechatronikai és robot-technikai laboratórium került kialakításra.

Végezetül néhány adalék abból, hogyan valósul meg az intézetben a -hagyomány és megújulás-, az -oktatás és kutatás- "négyesfogata".

Kedves hagyomány, hogy az intézet saját hallgatóit búcsúzásképpen a "Gépész Társaság" tagjává fogadja, melyet egy oklevéllel (obsittal, mely a főiskolai évek végét jelenti) erősítünk meg.

Az intézet alapító tagként 1994-óta vesz részt a FIOM (Főiskolai irányítástechnikai Oktatásmódszertan Egyesület) munkájában. E "civil" szervezet az egyetemi főiskolai irányítástechnikát művelő tanszékeinek együttműködését hivatott elősegíteni az egységes tematika szerinti oktatás, közös alapképzési jegyzet kiadásával, szakmai egyeztetések megvalósításával.

Minden évben megrendezésre kerül az egyetemi, főiskolai PLC (programozható logikai vezérlő) verseny, melynek keretében hallgatói csapatok mérik össze tudásukat és a győztes oktatási intézmények a versenyt szponzoráló cégek PLC-ivel gazdagodnak.

A tudomány művelése alkalmat teremt neves kutatók ereményeinek megismerésére is.

A BMF (OE jogelődjének) megalakulása óta, a Magyar Tudomány Napja rendezvényeihez kapcsolódva szervezi az intézet a Nemzetközi Mechatronikai Szimpóziumot.

A képen a BMF díszpolgára Dr. Bejczy Antal professzor úr (USA) tartja előadását.2. Oktatási profil


Az intézet jogelődje 1994-ig a Gép- és rendszertechnika szakos hallgatóinak, az 1992-ben életbelépett tanterv szerint pedig a Gépészmérnök szak üzemeltető és az autótechnika szakirány hallgatóinak kibocsátó tanszéke volt.

Ezekkel a hallgatókkal van a tanszéknek szorosabb kapcsolata - a tanszék oktatja a szaktárgyak többségét, szervezi szakmai gyakorlataikat, felkészíti őket az államvizsgára, többségében a tanszéken készítik szakdolgozatukat ott államvizsgáznak, itt adnak számot az egyetemen szerzett ismereteikről és megvédik szakdolgozatukat.

Természettudományos ismeretekben az intézet oktatja Matematika, az Általános géptan, a Hő- és áramlástechnika, a szakmai törzsanyagon belül az Informatika alapjai, a CAD technika, a Mechatronika alapjai, az Irányítástechnika, a Hő és áramlástechnikai gépek, a Logisztikai alapismeretek tantárgyakat.

Az ábrán az Égetőmű látszik a hőtan gyakorlataihoz.


Az Irányítástechnika c. tárgy a pneumatikus és hidraulikus vezérlések és szabályozások rendszereivel foglalkozik.

Az ábrán a Hidraulikus vizsgáló állomás látható.

Az intézet jeletős szerepet vállalt a Mechatronika szak (BSc, majd MSc) kidolgozásában. A gépészmérnöki ismeretekre épülő szinergikus integrációt adó képzés jellegzetességét érzékelteti az ábra a karunkon.

1 Informatikai ismeretek
2 Gépészeti ismeretek
3 Irányítástechnikai ismeretek
4 Elektronikai ismeretek

Természettudományos ismeretekben az intézet a Matematika, a Bevezetés a mechatronikába, az Elektrotechnika tantárgyakat, a Gazdasági és humán ismeretek területén a Környe-zetvédelem és a Logisztika tantárgyakat oktatja.

A szakmai törzsanyagban az Informatika alapjai, az Analóg és digitális áramkörök, az Irányítástechnika, a Pneumatika és hidraulika és a Hő- és áramlástechnikai gépek gondozása az intézet feladata.
A mechatronikai vizsgáló egységgel, (az ábrán) a különféle villamos aktuátorok jellegzetességeit lehet meghatározni.A komplex rendszerek szakirány oktatása BSc-n a NIK, és a BGK feladata, az intézetünk oktatóival.

Az Ipari robotrendszerek I.-II., a Járműmechatronika, a Programozható áramkörök és vezérlések, a Programnyelvek című tantárgyak színvonalas oktatása jelentős laboratóriumi fejlesztést igényel.

Az ábrán egy saját fejlesztésű lineáris EC szervohajtásokból felépített Descartes koordinátás robot látható.

Ez PLC vezérléssel PTP, számítógépes vezérlési algoritmussal CP vezérléssel irányítható.Komplex mechatronikai problémák megoldásának oktatására került kifejlesztésre a különféle anyagokból készült munkadarabok felismerésére és osztályozására alkalmas mintarendszer, amelynek fejlesztésében TDK munkával hallgatóink is részt vállaltak.

Az ábrán látható, hogy a szortírozást egy pneumatikus manipulátor végzi.

Az érzékelést három, más-más mérési elv szerint működő érzékelő és annak feldolgozó egysége végzi.

Az előzőn és ezen ábrán látható két fejlesztés eszköz-hátteret ad oktatóinknak is, azoknak akik robottechnikai mechatronikai kutatásokat kívánnak végezni.

3. Kutatás és tudományos aktivitás


Az oktató munka mellett az intézet jogelődjei kiterjedt kutatás-fejlesztési tevékenységet fejtettek ki.
Ezek közül emelünk ki néhány jelentősebb munkát.

1969 és 1985 között folyamatosan végzett biztonságtechnikai minősítő vizsgálatokat az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet megbízásából.

A végzett munkánk elismerését mutatja az, hogy 1975-től már nemcsak egyes gépek, hanem teljesen automatizált gyárak minősítési munkáival is megbízták a tanszéket.

Az Intézet egyik legjelentősebb kutatás-fejlesztési területe a hidrosztatikus és pneumatikus energiaátvitel és irányítás.
Ezek közül megemlítjük a hídszerelő daru továbbfejlesztésére irányuló munkát.

Országos célprogram keretében foglalkoztunk hidraulikus próbapadok fejlesztésével nyomáshatároló patronok, zárt szelepköri blokkok és 10-es útszelepek végátvételéhez (az ábrán).

A Ganz Gépgyár Vállalat megbízásából készült a Diesel-motoros meghajtású, fúrólyuk mélyítésére alkalmas mobil olajbányászati fúróberendezés pneumatikus vezérlése.

A Műszéntermelő Vállalat megbízásából hidraulikus prések korszerűsítéséhez hidraulikus tápegységeket és villamos vezérléseket fejlesztettünk ki. A rendszerváltás után a privatizált cég a Carbosint Kft néven működik, melynek megbízásából az általunk fejlesztett illetve felújított hidraulikus prések szerviz munkáit láttuk el.

A DANUVIA Központi Szerszám- és Készülékgyár részére egyedi- és szériaátvétel céljait szolgáló hidraulikus mérővizsgáló rendszereket fejlesztettünk ki melyek a hidraulikus jellemzők meghatározására és azok beállítására szolgálnak.

A család tagjai: nyomáshatároló vizsgáló állomás, a zárt körfolyamblokk tesztelő berendezés, az útváltók állapotvizsgáló és beállító rendszere.
A berendezésekben saját fejlesztésű térfogatáram-mérő rendszer került beépítésre, analóg-digitális kijelzéssel.

Más fejlesztési terület a komplex oktatási berendezések tervezése, kivitelezése oktatási dokumentációval a YOLA-i /Nigéria/ Műszaki Főiskola komplex hidraulika, folyadékmechanikai laboratóriumának kifejlesztése keretében (az ábrán).
A berendezéseket 1988-ban a helyszínen sikeresen üzembe helyeztük.

Az utóbbi évtizedben kapcsolódtunk be az ipari robottechnika fejlesztésébe, diagnosztikai feladatok megoldásával.
A rendszer PTP és CP vezérlésű robotok teljes körű robottechnikai vizsgálatát biztosítja.
Statikus, dinamikus, hidraulikus és geometriai jellemzők korszerű mérésével, számítógépes adatfeldolgozás alkalmazásával.A Ganz Gépgyár Vállalat megbízásából 1989-91 között fejlesztettük ki a duplex dugattyús membránszivattyú elektrohidraulikus mechatronikai vezérlését.

A fejlesztés 1990-ben Ganz Ábrahám díjban részesült és a membránszivattyú alkotókollektívája 1991-ben BNV nagydíjat nyert.Az OMFB-től elnyert fejlesztési pályázat keretében a kilencvenes években került kifejlesztésre az MF 4 szabadságfokú, hidraulikus erő-visszajelzéses mesterkar család.
A fejlesztés sikerrel szerepelt a bécsi "Studentfair '93" kiállításon és a "Pneu-hidro '93" nemzetközi konferencia nívódíj pályázatán kategóriájában I. díjat nyert.
A mesterkarral kapcsolatban számos tudományos publikáció és előadás látott napvilágot hazánkban és külföldön egyaránt. (az ábrán)

Jelentős kutatási munka volt, amely egy OMFB pályázathoz kapcsolódott, melyet a VA RT.-vel (Vezérléstechnikai Részvénytársaság) közösen dolgoztunk ki.
A kutatás a cégnél meglévő minőségbiztosítási rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódott, ennek keretében beszállítói vizsgálatokhoz szükséges műanyag-alapanyag és alkatrészek tulajdonságainak megállapítására szolgáló eszközöket és módszereket alakítottunk ki.

Az intézetben a kutatási munka átfogó projektek szerint és az oktatók egyéni kutatási aktivitásaiban realizálódik.

Mechatronikai üzemanyagellátás kutatás belsőégésű motorok mechatronikai üzemanyagellátó rendszereinek kutatásához, szimulációjához kötődik, mely 1990-től folyamatosan folyik.
Célkitűzései az intelligens mechatronikai rendszerekhez kapcsolódó irányítási technikák fejlesztése a számítási környezet modernizálásával és a hardveres szimulációs lehetőségének bővítésével.

Eddigi eredmények:
A korszerű autótechnikai üzemanyagellátási elektronikus mechatronikai rendszer közvetlenül szolgálja az egyetemünkön oktatott tantárgyak jó néhányát (mechatronika, autóelektronika, üzemanyagellátás, diagnosztika) kutatásán keresztül a posztgraduális képzés részére is alkalmas választott stúdiumok kialakítását.

Hazai és külföldi partnerek:

szám
Nemzetközi együttműködés1###
Vendégkutatók 1 hónapnál hosszabb tevékenysége az intézményben1
A Intézet más Intézetekkel együtt közös rendezésében szervezett konferenciák (50 főnél nagyobb létszámmal)7INES, ICCC, RAAD, Tudomány napja
Az oktatóink konferencia részvétele 1999-2005 hazai külföldi meghívott előadások8,9,1

Bogazici University Elektronika Tanszék, Kassai Műszaki Egyetem Kibernetika és Mesterséges Intelligencia Tanszék, Főiskola Ostfriesland Emden, Szabadkai Műszaki Főiskola Gépészeti és Elektro Intézet

Hazai intézmények: Mannesmann Rexroth Kft., Robottechnikai és Automatizálási Központ, Technomatic Nemzetközi Mérnökiroda Kft., Sandsoft Automatizálási Kft.

Kapcsolódó és támogató kutatások:

Új dugattyús membránszivattyú vezérlésének és mechatronikai egységeinek fejlesztéseMűszaki alkotás GANZ Gépgyár Kft.
Hardver szimulációs rendszer diesel motorok közvetlen elektronikus vezérlésű befecskendezéséhezMűszaki alkotás (AMFK) 1997.
Új műszaki diagnosztikai eljárások kutatása és annak megvalósításaMűszaki alkotás (SKF) (folyamatos együttműködés az SKF felhasználásával)
Mechatronikai elméleti kutatások és hardver megvalósításukNemzetközi és hazai (BME) tudományos együttműködés (FKFP) (folyamatos együttműködés)
Energetikai vizsgálatok és kutatások a meglévő égetőműhöz kapcsolódóanIpari megbízások ( 1997-ben befejezett és új témák)

Kutatói kezdeményezésű K + F projektek:

Környezetbarát Diesel motor átalakítás fejlesztésKörnyezetvédelmi Minisztérium (RÁBA Rt-vel együttműködve)

Hardver szimulációs rendszer Diesel motorok közvetlen elektronikus vezérlésű befecskendezéséhez / Műszaki alkotás (AMFK) 1999. befejezve.
Mechatronikai elméleti kutatások és hardver megvalósításuk / Nemzetközi és hazai (BME) tudományos együttműködés (FKFP) (folyamatos együttműködés, eredményekről beszámoló az Ilmenaui tudományos napokon
Pályázat az MPA szakképzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére / 2001. befejezett pályázat
Pályázat az MPA szakképzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére / 2002. befejezett pályázat
OMFB (OM) Mecenatúra pályázat 1999, 2000, 2001, 2002 elnyert egyéni mobilitási pályázatok (Dr. Bencsik Attila)
Regionális szakképzési pályázat, 2004, Pásztázó lézer interferométeres mérethelyesség vizsgáló fejlesztés (témavez.: Dr. Kégl Tibor)

TDK munkák, doktori képzés:

A tématerülethez 1 PhD tanulmány és 2-3 TDK dolgozat kapcsolódott.
Ipari robotok irányítása és vizsgálata, együttműködése más mechatronikai rendszerekkel Kutatási munka, 1987-től folyamatosan, 1996 - tól OTKA és TéT kutatások keretében
Témavezető: Dr. Bencsik Attila dr. Univ Kutatók: Dr. Rudas Imre DSc; Dr. Tar József PhD; Dr. Harkay Gábor dr. Univ; Nagy István PhD

A mechatronikának speciális területe az ipari robotok vizsgálata és ezt követően a lehetséges irányítási stratégiák kidolgozása. Kutatásaink célja a különféle közvetlen és közvetett irányítási megoldások kimunkálása, ebbe tartoznak a master-slave erővisszajelzéses megoldások is. Az irányítási stratégiák másik vonulata a helyhez kötött és mobil rendszerek Soft Computing technikák szerinti megvalósítása.

Eddigi eredmények:
A kutatások eredményei központi támogatási lehetőségek bevonásával realizálódhattak. Ezek a 90-es években OMFB, AMFK, FEFA, PFP programok keretei voltak. Kutatóink számos nemzetközi konferencián számoltak be eredményeikről és folyamatos együttműködést alakítottunk ki a határon túli magyar egyetemekkel és az európai társintézményekkel.

Külföldi partnerek:

szám
Nemzetközi részvételű K+F projekt1
Vendégkutatók 1 hónapnál hosszabb tevékenysége az intézményben1.
A Intézet más Intézetekkel együtt közös rendezésében szervezett konferenciák (50 főnél nagyobb létszámmal)8INES, ICCC RAAD, Tudomány napja
Az oktatóink konferencia részvétele8
1999-2001- ben hazai külföldi meghívott előadások9,2

Egyetem Karlsruhe Folyamatirányítás és Robot Intézet Szerszámgépek és Gyártástechnika Tanszék, Műszaki Egyetem Istambul Gépészeti Intézet Bogazici University Elektronika Tanszék, Főiskola Wilhelmshaven Novi Sadi Műszaki Egyetem Rendszertechnikai Intézet

Hazai intézmények:
Mannesmann Rexroth Kft., Robottechnikai és Automatizálási Központ EUROFER Kft. ( volt Csepel Egyedi Gépgyár)

Kapcsolódó és támogató kutatások:

Hardver szimulációs rendszer diesel motorok közvetlen elektronikus vezérlésű befecsken-dezéséhezMűszaki alkotás (AMFK) 1997.
Mester-szolga manipulációs rendszerek kutatásaNemzetközi tudományos együttműködés (tanszéki kutatás)
Műanyag alapanyag és alkatrészek vizsgálati módszereinek és eszközeinek fejlesztésekutatás-fejlesztés + műszaki alkotás (Vezérléstechnikai Alkatrészgyártó Rt.) 1997- 98
Mechatronikai elméleti kutatások és hardver megvalósításukNemzetközi és hazai (BME) tudományos együttműködés (FKFP)

Eredmények:
OMFB K+F Erővisszajelzéses mesterkar fejlesztés. Kutatásfejlesztés + műszaki alkotás. Referencia rendszer a főiskolán. EUROFER Kft. 1992-1993 befejezve.
OMFB K+F Műanyag alapanyag és alkatrészek vizsgálati módszereinek és eszközeinek fejlesztése kutatás-fejlesztés + műszaki alkotás (Vezérlés-technikai Alkatrészgyártó Rt.) 1999. befejezve.
Mechatronikai elméleti kutatások és hardver megvalósításuk / Nemzetközi és hazai (BME) tudományos együttműködés (FKFP) (folyamatos együttműködés, eredményekről beszámoló az Ilmenaui tudományos napokon
Pályázat az MPA szakképzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére / 2001. befejezett pályázat
Pályázat az MPA szakképzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére / 2002. elnyert pályázat
OMFB (OM) Mecenatúra pályázat 1999, 2000, 2001, 2002 elnyert egyéni mobilitási pályázatok (Dr. Bencsik Attila, Nagy István)
Regionális szakképzési pályázat, Bosch-Rexroth, 2003, 3D-s Descartes robot fejlesztés (témavez.: Dr. Bencsik Attila)
Bosch-Rexroth, 2004, Mechatronikai mintarendszer, anyagféleség érzékelés osztályozás, fejlesztés (témavez.: Dr. Bencsik Attila)
Bosch-Rexroth, 2005, Ipari robot (EC hajtás és proporcionális pneumatika) fejlesztés (témavez.: Dr. Bencsik Attila)

TDK munkák, doktori képzés:

A tématerülethez 1 PhD dolgozat, évi 3-4 TDK dolgozat kapcsolódott.

Oktatók kutatásai:


Az állapotfüggő karbantartás haditechnikai alkalmazási lehetőségeinek kutatása különös tekintettel a rezgésdiagnosztikai és termográfiai vizsgálatokra. (Szabó József PhD kutatás)

A kutatás célja azoknak a haditechnikai eszközöknek a feltárása, ahol még eddig nem alkalmazták a rezgésdiagnosztikát, illetve az állapotfüggő karbantartást. Célként fogalmazódik meg a NATO karbantartási stratégiáinak, illetve a rezgésdiagnosztika alkalmazásának felkutatása, elemzése és a Magyar Honvédség számára ennek megfelelő módszerek kidolgozása.
További célkitűzés, hogy a felkutatott haditechnikai eszközök, illetve a Magyar Honvédségben feltalálható egyéb erre alkalmas forgó gépekre számítógépes alapon működő rezgésmérési és diagnosztikai módszert, technológiát dolgozzak ki, amely a hasonló típusú berendezések esetében mintaként szolgálhat és a gyakorlatban is megbízhatóbbá teszi ezen berendezések üzemeltetését.

Traktor-hajtott pótkocsi szerelvény stabilitásvizsgálata (Szakács Tamás Ph.D)

A kutatás célja: különböző mezőgazdasági vontatók és pótkocsik kombinációjából felépülő mezőgazdasági szállítójármű-szerelvény rendszerek teljes dinamikai modelljeiből felépülő szimulációs modellrendszer kialakítása, valamint a modell segítségével egy hajtásszabályozó rendszer kifejlesztése, amely elsősorban a járműszerelvény biztonságos üzemét biztosítja, másodsorban a több tengely hajtás esetén fellépő energiaveszteségeket minimalizálja.

Research and Development of Bioethanol Processing for Fuel Cells
(BIOETHANOL) - kutatási együttműködés (EU) (Szakács Tamás Ph.D)
Prof. Dr. Farkas István
Szent István Egyetem, Fizika és
Folyamatirányítási Tanszék

A program fő célkitűzései a bioetanol előállítás tüzelőanyag cellák számára című témakör kutatás-fejlesztési feladatainak ellátása.
A magyar részvétel elsősorban a WP1 Munkaprogramban megfogalmazott hidrogén előállítás bioetanolból című részfeladathoz kapcsolódik.

A képlékeny és kúszás alakváltozás elméleteinek nem-klasszikus feladatai (Ruszinkó Endre Ph.D)

A kutatás a tématerületei: a hirtelen hőmérsékleti változások hatása a kúszás alakváltozásra. Az előzetes mechanika-hőmérsékleti megmunkálás hatása a kúszás alakváltozásra, az állandósult kúszás alakváltozás sebességének függvénye az előzetes képlékeny alakváltozástól, vizsgálva az előzetes képlékeny alakváltozás hatását az állandósulatlan kúszás alakváltozás kinetikájára és a terhelés felületének kinetikája a mechanika-hőmérsékleti megmunkálás és a következő kúszás alakváltozás alatt.
Fontos terület az ultrahang hatása a képlékeny és kúszás alakváltozásra. Az előzetes ultrahang sugárzásának hatása a kúszás alakváltozásra, a mikroüregek képződése az kúszás alakváltozás alatt.
Gyakorlati aspektusa a kutatásnak a feszültségek és alakváltozások határozása a turbina tárcsájaiban a képlékeny és kuszás alakváltozás alatt, az előzetes mechanika-hőmérsékleti és ultrahangi megmunkálások hatása a tárcsák képlékeny és kuszás alakváltozására.

Tudásbázisok transzformációi (Bérces Ágnes Ph.D)

A kutatás a mesterséges intelligencia és az alkalmazott logika tudományágakhoz kapcsolódik, az eddigi eredményekre alapozva vizsgálatra került, mely feltételek mellet kapcsolható össze konzisztens módon két, logikai reprezentációban megadott tudásbázis.
Társkutatók: Benczúr András, egyetemi tanár ELTE, Peter Revesz egyetemi tanár, University of Lincoln, USA.

Geometriai adatbázisok és ezek komplexitási kérdései. (Bérces Ágnes Ph.D)

Ezen kutatás keretében olyan gráf-reprezentációkat adtunk meg a PLA spatial modellben, melyek a gráfelméleti algoritmusok jelentős gyorsítását eredményezik. Jelentős eredmények születtek a gráf rekonstruálási algoritmusok területén, különösképpen a centrális trianguláció segítségével megadott reprezentációban.
Legújabb alkalmazás a modell módosítása speciális gráfosztályok tárolására Halin gráfok elvének felhasználásával.
Kiterjesztettük a PLA modellt spatiotemporális modellé, valamint megalapoztuk a fuzzy modellként való alkalmazás lehetőségét is. E kutatási téma egyik fontos részterülete az interoperabilitás, mellyel kapcsolatban gyakorlatilag a lényeges modelleket áttekintettük. Társkutatók: Bérces Márton és Ludányi Zoltán PhD: hallgatók, BME, Méréstechnikai Tanszék, Tuza Zsolt egyetemi tanár Veszprémi Egyetem Informatikai Kar és SZTAKI.

Mobilrobotok navigációs rendszerei (Nagy István Ph.D)

A kutatás célja az említett mérőberendezések pontossága, kiemelten a lézeres-kamerás mérőfejek, majd a mérési pontosságok alapján -egy adott munkaterületre-, egy minimális mérési hibával rendelkező bejárandó útvonalat tervezése. A bejárandó útvonalra további feltételként megszabott, hogy szélsőséges gyorsulásoktól mentes legyen. Ezt lágygörbék (spline-ok) alkalmazásával lehet elérni. Az adott munkaterületre kiszámított hibamezők, és pályatervező algoritmusok MATLAB környezetben kerülnek modellezésre.
A jelenlegi kutatás, egy szimulációs rendszer készítése (MATLAB környezetben), mely multi-ágensű platformon, megadott mérőberendezéssel, elkészíti egy adott munkaterület hibamezejét.

Bizonytalan folyamatok fuzzy differenciálegyenletekkel történő modellezése (Bede Barnabás Ph.D)

A kutatás célja az általános fuzzy differenciál egyik első gyakorlati alkalmazása a súrlódás újszerű matematikai modellezése fuzzy differenciálegyenletek segítségével (Bencsik, Bede, Tar, Fodor, 2006). Mivel a klasszikus matematikai modell nemlineáris differenciálegyenletekhez vezet, sőt ezek klasszikus módszerekkel való linearizálása sem lehetséges, felmerül a probléma, hogy milyen matematikai modell képes a súrlódás alatti folyamatok valósághű modellezésére. Ezért, egy újszerű súrlódási tag került bevezetésre amely a klasszikus értelemben vett nemlineáris differenciálegyenletet fuzzy differenciálegyenletté alakítja és linearizálja.
Társkutatók: Fodor János DSc, Tar József PhD, Dr. Bencsik Attila

A magyar és a nemzetközi informatikaoktatás összehasonlítása (Kiss Gábor Ph.D kutatás)

A kutatás célja megismerni a nemzetközi informatikaoktatást, kidolgozni egy módszert, melynek segítségével összehasonlíthatóvá válik a magyarral.
Fő terület a németországi informatikaoktatás összevetése a magyarral, mivel ott mind a 16 tartományban más az iskolarendszer és más az informatikaoktatás.
Van olyan tartomány, ahol kötelező, van, ahol csak választható tárgy a középiskolában.

A színtévesztés méréstechnikája (Langer Ingrid Ph.D kutatás)

A színtévesztés a férfiak 8 %-át érintő fogyatékosság, amely pl. pályaválasztáskor több mint 100 szakma választásából zárja ki az érintetteket. A BME Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszékén közel 20 éve folyik a színtévesztés optikai úton történő korrekciójára irányuló kutatómunka. Ennek eredményeként kerültek kifejlesztésre a színlátást javító szemüvegek, melyek a színtévesztők kb. 70%-ának nyújtanak hatásos korrekciót.
A kutatás továbbfejlesztésének célja a színtévesztés diagnosztizálására és a színlátás egzakt módon történő mérésére új, az eddigieknél pontosabb mérési eljárás kidolgozása.